Cử nhân Kinh doanh và Khoa học Môi trường

Trong thế kỷ 21, môi trường đang trở thành vấn đề lớn của toàn cầu, số lượng lớn dự án môi trường từ các tổ chức quốc gia, quốc tế và yêu cầu sản xuất các sản phẩm sạch, thân Xem thêm